Torsdag den 23. februar 2023 kl. 14.00 afholdes generalforsamling i Englystparkens Brugerråd

generalforsamling2Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag kan evt. afleveres i den hvide postkasse uden for Biksen på Englystparken.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetæller – minimum 3
 4. Formandens beretning for 2022 til godkendelse
 5. Beretning fra ledelsen af Englystparken
 6. Kassererens beretning indeholdende regnskab for det forgangne år til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til Brugerrådet
  På valg er:
  - Anne Marie Jensen – ønsker ikke genvalg
    -  Henning Jensen – villig til genvalg
 9. Valg af 1 suppleant til Brugerrådet
  - På valg er Paul Erik Johansen
 10. Valg af Revisor
  - På valg er Poul Erik Johnsen
 11. Valg af Revisorsuppleant
  - På valg er Inga Knudsen
 12. Eventuelt

Brugerrådet er vært ved en kop kaffe med kage.

Børkop den 31. januar 2023

Jens Erik Kristiansen